• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Упућен позив за учествовање у преговарачком поступку-Реконструкција постојећег складишног простора

На  основу члана 28. став (5) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14),члана 24.тачка(а) Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник БиХ“, број 39/14),Одлуке о покретању поступка набавке,број:НО-57/15 од 16.10.2015.године,због исказаних потреба за додатним радовима на реконструкцији постојећег складишног простора за кабасту и другу робу  предузећу  "МГ МИНД" д.о.о из Мркоњић Града  упућен је позив за достављање иницијалне понуде у преговарачком поступку без објаве обавјештења.   

У прилогу се налази Позив за преговарачки поступак заједно са анексима.

Документи за преузимање:
 
Poziv i aneksi (pdf, 310kb)
Одржавање и сервисирање рачунарске,пратеће опреме и испорука резервних дијелова

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Одржавање и сервисирање рачунарске,пратеће опреме и испорука резервних дијелова,додјељује се најбоље оцијењеном ...

Saznajte više
Поништење поступка-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа,из разлога што ниједна понуда није достављена у датом року. У Прилогу је Одлука ...

Saznajte više
Спровођење порибљавања на локацији акумулације и компензационог базена

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци улуга-Спровођење порибљавања на локацији акумулације и компензационог базена за 2021.год.,додјељује се најбоље оц...

Saznajte više
Монтирање и крпљење гума

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуге-Монтирање и крпљење гума,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу ЗП "Томо" Мркоњић Град у врије...

Saznajte više
Анализа података са система за праћење вибрација МХЕ "Бочац 2" и МХЕ "Кућна турбина"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Анализа података са система за праћење вибрација МХЕ"Бочац 2" и МХЕ "Кућна турбина",додјељуј...

Saznajte više
Резервни дијелови за систем видео надзора

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Резервни дијелови за систем видео надзора,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "EASTCODE"д.о.о. Бања...

Saznajte više
Поништење поступка-Санација измјењивача топлоте

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Санација измјењивача топлоте,из разлога што ниједна понуда није достављена у датом року(члан69.став(2)тачка а)Закона о јавним набавкама(&...

Saznajte više
Редовни и периодични технички преглед возила

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Редовни и периодични технички преглед возила,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "МГ ТЕХНИКА"д.о....

Saznajte više
Општа заштитна средства за заштиту на раду

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Општа заштитна средстваза заштиту на раду,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "АНГ" д.о.о. Бања Лук...

Saznajte više
Израда пројекта санације обале и заштите објекта на локацији "Шервалова кућа"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Израда пројекта санације обале и заштите објекта на локацији "Шервалова кућа",додјељује се најбоље оци...

Saznajte više
Замјена ормара управљања пољем РТР

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци радова-Замјена ормара управљања пољем РТР,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Елнос БЛ" д.о.о. Ба...

Saznajte više
Годишње одржавање за лиценце "EPLAN"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Годишње одржавање за лиценце ЕПЛАН-а,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "EAST CODE"д.о.о. Бања Л...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »