• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Објекат Кућне турбине се налази у непосредној близини машинске зграде хидроелектране „Бочац“ на између приступног пута и обалоутврде ријеке Врбас, на дијелу уређеног корита ријеке Врбас.

У оквиру погона ХЕ Бочац постоји комплетна инфраструктура, а у машинској згради се налазе све помоћне просторије, неопходне за потребе управљања и одржавања опреме и постројења Кућне турбине.

Додатно, у периоду великих вода кућна турбина би енергетски искористила део сувишног протока који би се морао регулисати преливом.

Технички подаци

Tip brane Betonska lučna sa dvostrukom zakrivljenošću
Kota krune 286,00 m.n.v.
Kota najdubljeg dela temelja 220,00 m.n.v.
Građevinska visina 66 m
Debljina brane u temelju 13 m
Debljina brane u kruni 3 m
Dužina luka u kruni 221,38 m
Zapremina tela brane 76000 m3
Kota maksimalnog uspora 283,00 m.n.v.
Kota normalnog uspora 282,00 m.n.v.
Kota ekstremno minimalnog radnog nivoa 254,00 m.n.v.
Zapremina akumulacije na KMU/korisna 54,6*106/45,41*106 m3
zapremina na KMU 52,1*106/42,9*106 m3
Zapremina akumulacije na KNU / korisna 42,9*106 m3
zapremina na KNU 26,79 km2
zapremina akumulacije 235,60 m.n.v.
Površina akumulacije na KNU 228,00 m.n.v.
Maksimalna kota donje vode (Q=1500 m3/s) 227,22 m.n.v.
Kota DV pri radu dve turbine (Q=240 m3/s) 226,48 m.n.v.
Tip turbine Frensis
Broj agregata 1
Protok turbine Q 1,4 m3/s
Nazivni broj obrtaja turbine n 1000 min -1
Tehnološki minimum turbine min Q 0,28 m3/s
Instalisana snaga postrojenja Ni 0,56 MW
Moguća godišnja proizvodnja el. energije Egod. 4,549 GWh