• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Развојни планови предузећа "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град везани су првенствено за хидроенергетско искоришћење слива ријеке Врбас низводно од постројења ХЕ „Бочац". Сагледавањем могућности коришћења хидроенергетског потенцијала слива ријеке Врбас који припада Републици Српској, констатовано је да неискоришћени технички потенцијал износи 1118,1 GWh. Сва досадашња истраживања и израђена пројектна документација указују на атрактивност изградње хидроенергетских постројења нарочито у средњем дијелу слива ријеке Врбас.

Студија хидроенергетског кориштења средњег тока ријеке Врбас, коју је израдио Институт за водопривреду "Јарослав Черни" из Београда, показала је да су са аспекта могуће производње електричне енергије далеко најзначајнији потенцијални енергетски пројекти на средњем току Врбаса, гдје је могуће изградити неколико електрана са великом годишњом производњом, а то су ХЕ „Бочац 2", ХЕ „Крупа" 228, ХЕ „Крупа" 218, ХЕ „Крупа" 214, ХЕ „Грбићи" 204, ХЕ „Бањалука" 204, ХЕ „Карановац" и ХЕ „Новоселија" 172,5 и 174,6. За сваку појединачну хидроелектрану извршене су хидролошке, хидрауличке, енергетске и техноекономске анализе са посебним освртом на утицај изградње ХЕ на животну средину.

Једна од значајнијих инвестиција је изградња допунског евакуатора великих вода из акумулације ХЕ „Бочац“. За евакуацију великих вода из акумулације ХЕ „Бочац“, приликом изградње, изведени су евакуациони објекти које чини бочни прелив и темељни испуст, који су димензионисани на 1490 m3/s, за протицај великих вода хиљадугодишњег повратног периода. Касније израђени пројекти и хидролошке студије показали су да су рачунске воде на профилу бране ХЕ „Бочац“ далеко веће од оних на које су евакуациони органи димензионисани, те је за хидролошку стабилност бране и безбједност електране усвојен новелирани поплавни талас са максималним протицајем од 2073 m3/s.

За колектив и менаџмент предузећа „Хидролекетране на Врбасу“ а.д Мркоњић Град изградња ХЕ „Бочац 2“ је представљао један од највећих изазова посље изгадње ХЕ „Бочац“ који је захтијевао потпуну посвећеност и истрајност у изградњи оваквог јединственог и специфичног објекта.

Хидроелектрана „Бочац 2“ је изграђена тако да задовољава савремене трендове и технолошка достигнућа која се примијењују на страним тржиштима. Опрему која је у њу уграђена произведена је од стране реномираних свјетских произвођача. У питању је опрема која испуњава европске и свјетске стандарде, како у дијелу ефикасности, тако и дијелу заштите на раду и заштите животне средине. Хидроелектрана „Бочац 2“ је била најисплативија и најизводљивија инвестиција са максималном снагом 8.76 МW и просјечном годишњом производњом 41.603 GWh.

„Студија о могућности изградње хидроелектрана у дијелу слива ријеке Врбас у Републици Српској“ указала је да је изградња ХЕ „Крупа“, непосредно низводно од ХЕ „Бочац 2“, веома исплатива инвестиција, тако да је Инвеститор, ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, већ предузео значајне кораке ка реализацији наставка искоришћавања хидроенергетског потенцијала Врбаса.

Профил будуће хидроелектране налази се непосредно узводно од насеља Крупа, у клисури реке Врбас, која почиње низводно од постојеће акумулације компензационог базена и бране ХЕ „Бочац 2“. Кота нормалног успора акумулације ХЕ „Крупа“ је одређена тако да она са узводном ХЕ „Бочац 2“ чини усклађен каскадни систем.

У ХЕ „Крупа“ предвиђена су два агрегата са хоризонталним цевним, двоструко регулисаним, С-турбинама, снаге по 7,7 МW. Инсталисани проток хидроелектране био би 120 m3/s, а номинални пад 14 m. Турбински агрегати имали би инсталисани проток од 60 m3/s, са минималним протоком од 20 m3/s. Процењена средња годишња производња енергије у ХЕ била би 76,4 GWh.