• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Заказана 28. редовна Скупштина акционара

Надзорни одбор ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град је заказао XXVIII редовну сједницу Скупштине акционара  ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић  Град која треба да се одржи  дана  23.12.2022. године у Управној згради у  Мркоњић Граду, улица Светог Саве 13.а , са почетком у 12 часова.

За Скупштину акционара је предложен сљедећи дневни ред:

1. Избор Предсједника скупштине акционара,
2. Именовање  Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника;
3. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање;
4. Разматрање и усвајање Извода из записника са XXVIII ванредне сједнице Скупштине акционара;
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Мјешовити Холдинг "ЕРС" -МП  а.д. Требиње -  ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за 2021. годину, са изјавом о усклађености организације и дјеловања  са кодексом понашања (стандарадима корпоративног управљања)
6. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Мјешовити Холдинг "ЕРС" -МП  а.д. Требиње -  ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за 2021. годину
7. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора "Grant Thornton"  по финансијским извјештајима за 2021. годину
8. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених у ревизорском извјештају независног ревизора "Grant Thornton"  по финансијским извјештајима за 2021. годину
9. Доношење одлуке о расподјели добити Мјешовити Холдинг "ЕРС" -МП  а.д. Требиње -  ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град остварене у пословној 2021. години
10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовити Холдинг "ЕРС" -МП  а.д. Требиње -  ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
11. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовити Холдинг "ЕРС" -МП  а.д. Требиње -  ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град.
12. Доношење одлуке о усвајању Извјештаја о ревизији усклађености са позитивним законским прописима

 

Материјали за све тачке  дневног реда налазе се на огласним таблама Предузећа, а могу се преузети и на интернет страници предузећа. У случају да се засједање Скупштине акционара, у недостатку кворума, не одржи 23.12.2022. године, поновљено ће се одржати  28.12.2022. године, у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности, са стањем на десети дан прије одржавања сједнице Скупштине, односно са стањем на дан  13.12.2022. године.

Право да учествују у раду засједања Скупштине имају сви акционари лично или заступани по пуномоћнику.Уговор о удруживању гласова акционара и заједничком пуномоћнику мора бити овјерен од стране суда.Потпис писмене изјаве акционара који се опредијелио да гласа писменим путем мора бити овјерен од стране надлежног органа.

Приједлог аката – материјала који се налазе на дневном реду заказане Скупштине објављен је на огласним таблама ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић  Град, а увид у исте може се извршити сваког радног дана, у времену од 7 до 15 часова.

Позивају се сви акционари: физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласања писменим путем, узму учешће у раду засједања Скупштине акционара  ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић  Град.

Писмене изјаве „за“ и „против“ приједлога аката који су предмет дневног реда треба обавезно доставити осам (8) дана прије засједања Скупштине на адресу  ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић  Град, ул. Светог Саве 13. или на телефон/факс број:050/225-300 и 050 /211-352.

Писмене изјаве о гласању без прописане овјере и писмене изјаве приспјеле путем телефакса, које у року три дана не буду потврђене доставом оригиналне изјаве, неће бити узете у обзир приликом утврђивања броја гласова.

                                                                                             В.д. Предсједник

                                                                                                Надзорног одбора

 Мр  Иван Вања Бороја, ср.

 

Документи за преузимање:
 
Akcioni pan (pdf, 3361kb)
Izvjestaj o radu NO (pdf, 855kb)
Izvjestaj o radu OR (pdf, 784kb)
Prijedlozi odluka (rar, 1345kb)
Revizorski izvjestaj (pdf, 4874kb)
Saziv i dnevni rad (pdf, 360kb)