• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Сектор за организационо правне и кадровске послове

Сектор за организационо правне и кадровске послове на челу са Извршним директором за организационо правне и кадровске послове,  извршава одлуке и закључке Надзорног одбора и Скупштине акционара у домену организационо правних и кадровских политика.

Овај сектор организује и реализује опште, кадровске и правне послове предузећа и обезјеђује логистичке активности везане за заштиту објеката, возни парк и дјелатност друштвеног стандарда.

Стручне службе сектора задужене су да штите интересе предузећа у поступцима пред судовима и другим тијелима. Организационо правни и кадровски сектор  се стара о ангажовању квалификованог кадра и одржавању радне дисциплине. Пружа помоћ Директору Друштва у обављању послова из његове надлежности. Обавља послове нормативне дјелатности у Друштву. Прати позитивне законске прописе и другу литературу која се односи на пословање Друштва и упознаје друге раднике са тим прописима. Стара се о законитошћу рада и примјени нормативних аката у Друштву. Стара се о организацији рада стручних служби и правилном вођењу кадровске политике и спроводи неопходне активности за неометано функционисање органа управљања предузећем.