• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Сектор за производњу и одржавање

Сектор за производњу и одржавање, на челу са Извршним директором за производњу и одржавање,  извршава одлуке и закључке Надзорног одбора и Скупштине акционара у домену техничких питања. У оквиру овог сектора организује се и координира рад техничких служби предузећа. 

Сектор за производњу и одржавање предлаже електроенергетске билансе и стара се о извршењу и остварењу усвојеног електроенергетског биланса на годишњем нивоу. У сектору се  организју и прате све активности на примјени техничких и других прописа за погонско одржавање и експлоатацију постројења. Организује се израда и доношење нових као и допуну постојећих погонских правила и упутстава за руковање и одржавање постројења, уређаја и објеката и израда и усаглашавање планова ревизије и ремонта постројења као и инвестиционих радова на замјени, реконструкцији и модернизацији постојећих постројења и објеката.

Најважнија активност овог сектора је организовање и реализација послова производње електричне енергије и одржавања електро машинске и хидро механичке опреме у ХЕ „Бочац“.