• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Истражни радови

Експлоатација хидропотенцијала у средњем току ријеке Врбас, на потезу од ХЕ „Јајце 2" до Бања Луке, разматрана је током времена у више варијанти. У зависности од потреба за енергијом и у складу са датим околностима, презентована су варијантна рјешења са четири, три, двије, једном те опет три и сада четири степенице и то ХЕ „Бочац", ХЕ „Крупа", ХЕ „Бања Лука-ниска" и ХЕ „Новоселија". Овим би се задовољили многи критеријуми од којих су најважнији изградња значајних енергетских објеката у близини центара потрошње и избјегавање градње велике акумулације у близини бањалучког тектонског жаришта.

У скорије вријеме, а у циљу бољег искоришћења енергетског потенцијала средњег тока ријеке Врбас, предузеће "Хидроелектране на Врбасу" а.д. поставило је себи циљ да у наредном периоду изврши проширење производних капацитета изградњом нових хидроелектрана. У сладу са тим, предузеће је финансирало израду нове студије о могућностима изградње хидроелектрана у дијелу слива Врбаса у Републици Српској.

Полазиште за идентификацију будућих хидроенергетских пројеката је „Водопривредна основа слива ријеке Врбаса" из 1987. године (у даљем тексту Основа). У овом документу су дате смјернице за коришћење хидроенергетског потенцијала слива. С обзиром на то да су се до данас многе околности везане за остваривање планова из Основе промијениле (изградња објеката у појасевима уз реку, издавања концесија, и слично), многа од рјешења из ове Основе није могуће примјенити. Због тога су у новој Студији разматрани и анализирани пројекти који су поред основног економског критеријума исплативости морали да задовоље и постављена ограничења. Најзначајнија ограничења која су узета у обзир у изради нове Студије су генерално везане за утицај изградње хидроенергетских објеката на животну средину, као и на интересе других корисника простора и воде. Оно што је искључиви предмет интересовања „Хидроелеткрана на Врбасу" а.д. је изградња хидроелектрана на потезу од ХЕ „Бочац" до Крупе на Врбасу. У вези са тим, нова студија предвиђа сљедећа рјешења:

  • ХЕ "Крупа" са котом нормалног успора 228 mnm (из Основе).
  • Двије хидроелектране у каскади које искоришћавају цио расположив пад: ХЕ "Бочац 2" на локацији компензационог базена ХЕ "Бочац", са котом нормалног успора 228 mnm, и ХЕ "Крупа" са котом нормалног успора 218 mnm.
  • Двије хидроелектране које искориштавају дио расположивог пада (оставља се постојећа кајакашка стаза). ХЕ "Бочац 2" на локацији компензационог базена ХЕ "Бочац", са котом нормалног успора 228 mnm, и ХЕ "Крупа" са котом нормалног успора 214 mnm.
Хидроенергетски потенцијал

Релевантне студије показују да распложиви хидроенергетски потенцијал слива ријеке Врбас износи око 4270 GWh електричне енергије, у средње влажној години, од чега на основни водоток отпада 2510 GWh или 58,8%, а на све притоке 1760 GWh или 41,2 %. Хидроенергетски потенцијал ријеке Врбас на цијелом њеном сливу искориштен је тек нешто више од петине, а на подручју тока кроз РС још и мање. Од укупно искористивог хидроенергетског потенцијала сливног подручја Врбаса који износи око 3.200 GWh данас се за производњу електричне енергије користи око 720 GWh или 22,5 одсто кроз хидроелектране Јајце 1, Јајце 2 и Бочац.

Saznajte više
Геолошко-сеизмичке карактеристике слива ријеке Врбас

Терен анализираног дијела сливног подручја припада брдско-планинском, а само мањи дио равничарском типу рељефа. Већим дијелом, у брдско-планинском типу рељефа, водотоци имају уске долине облика кањона или клисуре. У њима су се формирали флувијалани облици рељефа, ријечне терасе и алувијалне површине, а ријетко и аде. Осим флувијалних облика на терену слива Врбаса су веома развијене крашке појаве. Најкрупније су Купрешко и Гламочко поље, крашке увале Добриња и Стричићи. Честе су и мање појаве као што су еставеле, понори, вртаче. Старост стијенских маса на простору слива ријеке Врбас протеже се од силур-девона до плиоцена. Највећим дијелом терен слива ријеке Врбаса граде мезозојски седименти, преовлађујуће карбонатног састава.

Saznajte više
Хидролошко-метеоролошки показатељи

Прве значајније хидролошке обраде Врбаса датирају из 1946. године. Интензивније прикупљање основних података почело је 1952. године код израде основног пројекта искоришћења водних снага у сливу Врбаса. Након тога, долази неколико значајних обрада од којих се издвајају: „Основни пројект енергетског искоришћења Врбас-Плива" - Елетропројект Сарајево 1954. године, затим „ХЕ Бочац" - Инвестициони програм - Енергоинвест Сарајево 1957. године и „Водопривредна основа слива Врбас" - Завод за водопривреду Сарајево, 1962. године. Године 1971. урађена је „Студија енергетског искори-шћења воде средњег Врбаса" од стране Енергоинвеста из Сарајева, а последња важећа студија је „Водопривредна основа слива ријеке Врбаса" из 1987. године.

Saznajte više
или идите директно на страницу бр. »