• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
 • +387 50 225 317            Webmail

Турбинска опрема

На турбинској етажи ће се поставити двије турбине типа Францис са припадајућом опремом и помоћним уређајима. Веза између тлачне цијеви и спирале остварена је преко конусног прелазног комада, чији један дио пролази кроз упуштење на узводној страни турбинске етаже. Из овог упуштења омогућен је приступ у дифузор кроз одговарајући отвор.

Спирално кућиште турбине израђено је од завареног челичног лима. Оса спирале је на коти 227,00 m.n.m. Спирала је потпуно убетонирана. На потпорни прстен спирале ослања се метална облога турбинског шахта (пит линер). Облога је предвиђена да самостално преузме све вертикалне силе тј. тежину комплетног генератора, осовине и ротора турбине, те хидраулички притисак као и хоризонталне силе које настају код кратког споја. Турбински регулатор са свом припадајућом арматуром смјештен је у простору између грегата и бетонске облоге.

Рахладни систем турбина је дио збирног расхладног система који се напаја из акумулације путем цјевовода ширине 300 mm. Резервно напајање расхладном водом врши се директно из тлачних цијеви. Одвод расхладне воде врши се иза дифузорских затварача путем цијеви промјера 150 mm.

Дренажа цијеле стројаре своди се у уздужну и попречну дренажну галерију у којој се налазе бунари у којим су смјештене по двије дренажне пумпе свака капацитета 60 l/s. Дренажа процједне воде с поклопца турбина врши се гравитацијом и помоћу двије електро пумпе.

Опште карактеристике турбина:

 • тип турбина: вертикална, Францис
 • испоручилац турбина: „Аndritz" Граз, Аустрија,
 • конструктивни пад 52 m,
 • номинални проток: 120 m3/s,
 • номинална снага: 57,6 MW,
 • номинални број обртаја: 150 о/min,
 • број обртаја при побјегу: 322 о/min,
 • пречник радног кола Д1: 3035 mm,
 • пречник радног кола Д2: 4050 mm,
 • кота осе радног кола 227,00 m.n.m,
 • маса радног кола: 23,58 t,
 • маса турбинског вратила: 37,4 t,
 • максимални степен искориштења 94,9%.

За монтажну као и за будуће одржавање значајног дијела опреме у електрани, у стројари ће се монтирати двије мостне дизалице носивости по 1250/250 kN. На обе дизалице предвиђена је и помоћна дизалица носивости 50 kN.

Главне карактеристике мостних дизалица:

 • произвођач: „Метална" - Марибор,
 • носивост 1250/250/50 kN,
 • распон кранске стазе 19,6 m,
 • висина дизања 21m.
Грађевински објекти

На основу проведених истражних радова гдје се нарочито мисли на истражне бушотине, поткопе, геоелектрична и сеизмичка истраживања, добијена је представа да је на предвиђеном преградном профилу будуће хидроелекране најпогодније изградити бетонску лучну брану. Видјело се већ на основу показатеља обима радова да лучна брана има знатне економске предности што се уосталом могло и очекивати и прије економског упоређења с обзиром на повољне карактеристике профила. Локација бране је одабрана на основу повољних топографских и геолошких услова на крају Бочачког дијела кањона Врбаса, непосредно узводно од Бочачког поља.

Saznajte više
Генераторска и остала електро опрема

На генераторској етажи ће се поставити два вертикална синхрона генератора. Плаштови генератора су армирано бетонски. На сваком плашту налазе се отвори за генераторске изводе 10 kV изводе звјездишта и за пролазак каблова узбуде, мјерења, сигнализације итд. На узводној страни, у горњем дијелу плашта генератора налазе се изводи генератора. Веза између генератора и блок-трансформатора изведена је помоћу бакарних шина пресјека 2x120x10 mm. На бакарне шине прикључен је генераторски отцјеп са којег се напајају ћелије 10 кУ постројења. Постројење 10 kV једног генератора састоји се од двије трансформаторске ћелије, двије мјерне ћелије и једне ћелије растављача за електрично кочење генератора.

Saznajte više
или идите директно на страницу бр. »