• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
 • +387 50 225 317            Webmail

Грађевински објекти

На основу проведених истражних радова гдје се нарочито мисли на истражне бушотине, поткопе, геоелектрична и сеизмичка истраживања, добијена је представа да је на предвиђеном преградном профилу будуће хидроелекране најпогодније изградити бетонску лучну брану. Видјело се већ на основу показатеља обима радова да лучна брана има знатне економске предности што се уосталом могло и очекивати и прије економског упоређења с обзиром на повољне карактеристике профила.

Локација бране је одабрана на основу повољних топографских и геолошких услова на крају Бочачког дијела кањона Врбаса, непосредно узводно од Бочачког поља.

Брана ХЕ „Бочац" је пројектована као лучна конструкција двоструке закривљености. Преградни профил је асиметричног трапезног облика са стрмом десном и блажом лијевом обалом. Однос ширине профила према висини је приближно 3,50. Иако овакав однос предност даје лучно гравитационој конструкцији, прихваћено је ријешење код којег се гравитационо дејство компензује повећањем закривљености конзоле. Основне карактеристике бране су сљедеће:

 • грађевинска висина: 66 m,
 • хидрауличка висина: 62 m,
 • дужина у круни: 221,38 m,
 • дужина у темељу: 64,04 m,
 • ширина у темељу: 13 m,
 • ширина у круни: 3 m,
 • централни углови: 111° - 66°,
 • радијуси екстрадоса: 115,75 - 61 m,
 • запремина тијела бране: 76.000 m3
 • кота круне: 286,00 m.n.m.
 • кота најдубљег дијела темеља: 220,00 m.n.m.

Статички прорачун бране вршен је у двије фазе. У првој фази рада у којој се вршило варијантисање у циљу избора најповољнијих елемената конструкције, прорачун је рађен методом Риттера. Дефинитивно усвојена варијанта је рачуната методом коначних елемената према програму АДАП, израђеном од стране Калифорнијског универзитета из Берклија. Статичким прорачуном бране за систем централне конзоле и 6 лукова, добијен је распоред оптерећења и напона у брани. Максимални напони у бетону тијела бране износе до 37,38 kp/cm2. У конзоли се појављују напони у границама од 23,62 кр/cm2.притиска до минималних -3,31 kp/cm2. затезања.

Прорачун сеизмичких утицаја рађен је у Институту за земљотресно инжењерству „Кирил и Методиј" из Скопља.
Избор компоненти и састава бетона за брану Бочац извршен је на основу опсежних испитивања. Као најпогоднији аграгат на основу претходних испитивања, усвојен је природни ријечни аграгат из позајмишта у Бочачком пољу. Агрегат се на сепарацији дијели у шест фракција: 0-1, 1-3, 3-7, 7-16, 16-40 и 40-90 mm.

На основу резултата испитивања усвојен је цемент декларисан као PC-5p 15z-350 ниске хидратационе топлоте, производње"Далмацијацемент" Сплит. Усвојено је дозирање од 250 kg/mč. Вода за справљање бетона је из Врбаса.
Ињекциона завјеса пројектована је 20 метара у десни бок и 100 метара у лијеви бок. Дужина бушотина за ињектирање износи 7410 метара. Обзиром на висок надслој брдског масива, предиђено је извођење ињекционе завјесе из тунелских поткопа као економичније. Овако пројектовања ињекциона завјеса се сматра довољном за сигурност објекта бране од већих губитака воде из акумулације. У склопу тијела бране, пројектована је изградња улазних грађевина и уградња двије тлачне цијеви за да довод воде до турбина. Промјер тлачних цијеви је 5,5 метара и заједно обезбеђују довод воде на радно коло турбине у количини од 240 m3/s.

За потребе евакуације великих вода, у склопу бране пројектовани су темељни испуст и евакуациони бочни тунел. Темељни испуст пројектован је на коти 231,00 m.n.m, промјера 3,40 m. Према хидрауличном прорачуну
може да евакуише 128 m3/s воде.

Поред самог десног бока бране пројекотван је бочни прељев са два сегментна затварача димезија 10x10 метара помоћу којих се планира одржавати ниво воде у акумулацији. Бочни прелив састоји се од бочног прага на коти 272,00 m.n.m. преко којег се вода одводи кроз коси шахт у одводни тунел из којег се испушта у корито ријеке Врбас низводно од бране. Капацитет бочног прелива је 1350 m3/s.

Изградњом бране ХЕ „Бочац" настаће акумулациони базен чије су главне карактеристике:

 • тип акумулације: Вјештачка са годишњим изравнањем
 • дужина акумулационог базена: 17,5 km
 • површина акумулације на коти нормалног успора: 233,45 ha
 • средња рачунска дубина акумулационог базена: 22,6 m
 • кота нормалног успора: 282,00 m.n.m
 • кота максималног успора: 283,00 m.n.m
 • укупна запремина акумулације: 52,1 x 106
 • корисна запремина акумулације: 42,9 x 106
 • енергетска вриједност акумулације за коту максималног успора: 5,322 GWh

Стројара будуће хидроелектране ће бити изведена уз брану, а постављена је окомито на корито ријеке Врбас. Удаљеност од бране је cca 20 метара. У стројари ће бити постављена два вертикална агрегата за дати проток од 120 m3/s, са осталим помоћним турбинским и генераторским уређајима. Укупна ширина стројаре је 22 метра, а дужина 60 метара.

На удаљености од 7,3 кш низводно од ХЕ „Бочац" предвиђен је компензациони базен за дневно изравнавање протицаја и смањење осцилације воде низводно од постројења, а до изградње нове низводне степенице. Привремена преграда за стварање компензационог базена биће висока око 25 m, а опремљена је са два сегментна затварача димензија 11,15 x 9,3 m. Запремина компензационог базена износи 2,6 милиона кубних метара.

Турбинска опрема

На турбинској етажи ће се поставити двије турбине типа Францис са припадајућом опремом и помоћним уређајима. Веза између тлачне цијеви и спирале остварена је преко конусног прелазног комада, чији један дио пролази кроз упуштење на узводној страни турбинске етаже. Из овог упуштења омогућен је приступ у дифузор кроз одговарајући отвор. Спирално кућиште турбине израђено је од завареног челичног лима. Оса спирале је на коти 227,00 m.n.m. Спирала је потпуно убетонирана. На потпорни прстен спирале ослања се метална облога турбинског шахта (пит линер). Облога је предвиђена да самостално преузме све вертикалне силе тј. тежину комплетног генератора, осовине и ротора турбине, те хидраулички притисак као и хоризонталне силе које настају код кратког споја. Турбински регулатор са свом припадајућом арматуром смјештен је у простору између грегата и бетонске облоге.

Saznajte više
Генераторска и остала електро опрема

На генераторској етажи ће се поставити два вертикална синхрона генератора. Плаштови генератора су армирано бетонски. На сваком плашту налазе се отвори за генераторске изводе 10 kV изводе звјездишта и за пролазак каблова узбуде, мјерења, сигнализације итд. На узводној страни, у горњем дијелу плашта генератора налазе се изводи генератора. Веза између генератора и блок-трансформатора изведена је помоћу бакарних шина пресјека 2x120x10 mm. На бакарне шине прикључен је генераторски отцјеп са којег се напајају ћелије 10 кУ постројења. Постројење 10 kV једног генератора састоји се од двије трансформаторске ћелије, двије мјерне ћелије и једне ћелије растављача за електрично кочење генератора.

Saznajte više
или идите директно на страницу бр. »