• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Развојни планови предузећа "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град везани су првенствено за хидроенергетско искоришћење слива ријеке Врбас низводно од постројења ХЕ „Бочац". Сагледавањем могућности коришћења хидроенергетског потенцијала слива ријеке Врбас који припада Републици Српској, констатовано је да неискоришћени технички потенцијал износи 1118,1 GWh. Сва досадашња истраживања и израђена пројектна документација указују на атрактивност изградње хидроенергетских постројења нарочито у средњем дијелу слива ријеке Врбас.

Студија хидроенергетског кориштења средњег тока ријеке Врбас, коју је израдио Институт за водопривреду "Јарослав Черни" из Београда, показала је да су са аспекта могуће производње електричне енергије далеко најзначајнији потенцијални енергетски пројекти на средњем току Врбаса, гдје је могуће изградити неколико електрана са великом годишњом производњом, а то су ХЕ „Бочац 2", ХЕ „Крупа" 228, ХЕ „Крупа" 218, ХЕ „Крупа" 214, ХЕ „Грбићи" 204, ХЕ „Бањалука" 204, ХЕ „Карановац" и ХЕ „Новоселија" 172,5 и 174,6. За сваку појединачну хидроелектрану извршене су хидролошке, хидрауличке, енергетске и техноекономске анализе са посебним освртом на утицај изградње ХЕ на животну средину.

У енергетско-економском смислу и на основу комплексних анализа на дијелу ријеке узводно од Крупе, најатрактивније планиране хидроелектране су:
• ХЕ „Бочац 2" инсталисане снаге 9,34 ^W и просјечне годишње производње од 47 GWh и
• ХЕ „Крупа" 218 инсталисане снаге 14,7 ^W и просјечне годишње производње од 78 GWh.
Средња годишња производња за проточни и варијабилни рад у овом систему износиле би 125,7 GWh за проточни, односно 111,1 GWh за варијабилни рад.

Пројекат ХЕ „Бочац 2" је појединачно најисплативија и најизводљивија инвестиција за коју не постоје битне дилеме, тако да се препоручује његова што бржа реализација.

ХЕ „Бочац 2" практично нема потенцијалних негативних утицаја у смислу потребе расељавања становништва, значајније не утиче на микроклиму, квалитет воде, као ни на биљни односно животињски свијет, и као таква представља одличног кандидата за прву фазу реализације хидроенергетског система. У том смислу, потенцијално представља успјешно и узорно изведен објекат, који би створио услове да се слично приступи изградњи и осталих планираних објеката, уз поштовање свих еколошких критеријума и стандарда. Треба нагласити да изградња ХЕ „Бочац 2", као и осталих хидроелектрана на Врбасу, представља развојни пројекат који има позитивне економске ефекте са више додатних аспеката. У фази изградње хидроелектране, очекује се значајна ангажованост локалне грађевинске оперативе, као и пратеће индустрије грађевинског материјала, металне индустрије, прехгамбрене индустрије и сл. У фази експлоатације, не мали број радника биће запослен на пословима одржавања система. Затим, завршетком изградње хидроенергетског система, општине ће такође остваривати приход од тзв. ресурсне ренте, као дио накнаде за коришћење вода.

Рафтинг стазе, на којима се уназад неколико година изузетно развио препознатљиви спогтско-рекреативни програм, се налазе низводно од ХЕ „Бочац 2". Стога, не треба очекивати негативан утицај изградње са овог аспекта. Другим ријечима, предметна хидроелектрана не утиче на режим вода низводно, већ напротив, постоји могућност регулисања протока, уколико је то потребно у циљу планирања манифестација или усљед потребе унапријеђења безбједности учесника.

Као што је већ наглашено, предметно подручје је релативно пасивно, са тенденцијом смањења броја становника. Реализација ХЕ „Бочац 2" на овом дијелу тока Врбаса би утицала на повећање економске активности предметног подручја, како у периоду