• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
 • +387 50 225 317            Webmail

Пројектовање ХЕ "Бочац"

Идејни пројекат за изградњу хидроелектране „Бочац" израђен је од стране Енергоинвестовог ООУР-а „Хиграинжењеринг" из Сарајева (у даљем тексту пројектант). Садржај елабората идејног пројекта чине:

 • Инвестициони програм
 • Хидролошке подлоге
 • Геолошке подлоге
 • Енергетска обрада
 • Брана, стројара и остали објекти (грађевински пројект)
 • Брана (грађевински пројект) нацрти
 • Брана (сеизмички утицаји)
 • Стројара и остали објекти (грађевински пројект) нацрти
 • Електромашински пројект
 • Експропријације и одштете
 • Предмјер и предрачун са организацијом и планом градње

Изградња ХЕ „Бочац" предвиђена је у студијском рјешењу „Хидроенергетско кориштење средњег тока ријеке Врбас" сачињеног у Енергоинвесту - Сарајево током 1970. и 1971. године. У наведеном елаборату водило се рачуна о сљедећим основним поставкама на којима је у задатку од стране инвеститора инсистирано:

 • Да се у највећој могућој мјери настоји сачувати туристичка атрактивност кањона ријеке Врбас.
 • Да се сведе на минимум потапање пољопривредног обрадивог земљишта и насељених мјеста.
 • Да се енергетско ријешење прилагоди развоју туристичког рибарства на ријеци Врбас и притокама у смислу максималног могућег смањења осцилација нивоа воде.

У настојању да се максимало задовоље сви постављени захтјеви, пројектант је предложио да будућа ХЕ „Бочац" буде изграђена као прибранско постројење у кањонском дијелу ријеке Врбас, низводно од ХЕ „Јајце 2" на стационажи ријеке 109+450 km и са акумулационим базеном за седмично изравнавање. Снага будуће електране ће бити 110 MW. Електрана ће користити 16,2% укупног хидропотенцијала ријеке Врбас.

Да би се омогућио вршни рад електране и што равномјернији протицаји низводним током, предвиђен је компензациони базен за дневно изравнање низводно од електране. Он има пирвремени карактер док се не изгради нека од будућих хидроелектрана.

Грађевински објекти

На основу проведених истражних радова гдје се нарочито мисли на истражне бушотине, поткопе, геоелектрична и сеизмичка истраживања, добијена је представа да је на предвиђеном преградном профилу будуће хидроелекране најпогодније изградити бетонску лучну брану. Видјело се већ на основу показатеља обима радова да лучна брана има знатне економске предности што се уосталом могло и очекивати и прије економског упоређења с обзиром на повољне карактеристике профила. Локација бране је одабрана на основу повољних топографских и геолошких услова на крају Бочачког дијела кањона Врбаса, непосредно узводно од Бочачког поља.

Saznajte više
Турбинска опрема

На турбинској етажи ће се поставити двије турбине типа Францис са припадајућом опремом и помоћним уређајима. Веза између тлачне цијеви и спирале остварена је преко конусног прелазног комада, чији један дио пролази кроз упуштење на узводној страни турбинске етаже. Из овог упуштења омогућен је приступ у дифузор кроз одговарајући отвор. Спирално кућиште турбине израђено је од завареног челичног лима. Оса спирале је на коти 227,00 m.n.m. Спирала је потпуно убетонирана. На потпорни прстен спирале ослања се метална облога турбинског шахта (пит линер). Облога је предвиђена да самостално преузме све вертикалне силе тј. тежину комплетног генератора, осовине и ротора турбине, те хидраулички притисак као и хоризонталне силе које настају код кратког споја. Турбински регулатор са свом припадајућом арматуром смјештен је у простору између грегата и бетонске облоге.

Saznajte više
Генераторска и остала електро опрема

На генераторској етажи ће се поставити два вертикална синхрона генератора. Плаштови генератора су армирано бетонски. На сваком плашту налазе се отвори за генераторске изводе 10 kV изводе звјездишта и за пролазак каблова узбуде, мјерења, сигнализације итд. На узводној страни, у горњем дијелу плашта генератора налазе се изводи генератора. Веза између генератора и блок-трансформатора изведена је помоћу бакарних шина пресјека 2x120x10 mm. На бакарне шине прикључен је генераторски отцјеп са којег се напајају ћелије 10 кУ постројења. Постројење 10 kV једног генератора састоји се од двије трансформаторске ћелије, двије мјерне ћелије и једне ћелије растављача за електрично кочење генератора.

Saznajte više
или идите директно на страницу бр. »