• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ велику пажњу поклања инвестицијама и даљем развоју постојећих и нових капацитета. Константно се тежи повећању продуктивности као и одржању погонске спремности на највећем нивоу. У функцији остварења ових циљева, предузеће континуирано инвестира у ревитализацију, модернизацију, те развој система и опреме.

С обзиром на чињеницу да елекрана ради већ 30 година, те да је поједина опрема при крају свог животног вијека текући и будући планови су у знаку интензивнијег инвестирања у замјену и модернизацију опреме и система.

У оквиру инвестиција везаних за модернизацију опреме у протеклом периоду међу значајнијима издвајамо реконструкцију генераторских заштита, електронске регулације турбине, системама беспрекидног напајања, побудног система и генераторских прекидача 110 kV на оба агрегата. У наредном периоду извршићемо замјену „SCADA“ система, замјену и модернизацију система расхладне воде оба агрегата и реконструкцију 110 kV постројења.

Ништа мања пажња не поклања се ни реконструкцији и осавремењавању оскултациног система бране ХЕ “Бочац”. У протеклом периоду уграђен је велики број инструмената за аутоматско и телеметријско очитавање мјерних величина, а у циљу што квалитетније оцјене стања и прогнозе понашања бране. Реконструисана је метеоролошка станица, те извршено унапређење система сеизмолошког осматрања. У плану је и израда информационог система за техничко осматрање бране.

Најзначајнија инвестиција у току је изградња допунског евакуатора великих вода из акумулације ХЕ „Бочац“. За евакуацију великих вода из акумулације ХЕ „Бочац“, приликом изградње, изведени су евакуациони објекти које чини бочни прелив и темељни испуст, који су димензионисани на 1490 м3/с, за протицај великих вода хиљадугодишњег повратног периода. Касније израђени пројекти и хидролошке студије показали су да су рачунске воде на профилу бране ХЕ „Бочац“ далеко веће од оних на које су евакуациони органи димензионисани, те је за хидролошку стабилност бране и безбједност електране усвојен новелирани поплавни талас са максималним протицајем од 2073 м3/с.

У току је и имплементација друге фазе хидроинформационог система. Увођењем хидроинформационог система слива Врбаса стварају се услови за повећано искоришћење хидроенергетског потенцијала слива Врбаса. Систем подразумјева праћење и предвиђање метеоролошких појава, првенствено количине падавина, што даље омогућава израду много ефикаснијег плана производње.

Дио инвестиционих активности су и испитивања могућности и оправданости за изградњу нових производних постројења на сливу ријеке Врбас.

Студија хидроенергетског коришћења средњег тока ријеке Врбас, коју је израдио Институт за водопривреду “Јарослав Черни” из Београда, показала је да су са аспекта могуће производње електричне енергије далеко најзначајнији потенцијални енергетски пројекти на средњем току Врбаса, гдје је могуће изградити неколико електрана са великом годишњом производњом, а то су ХЕ Бочац 2, ХЕ Крупа 228, ХЕ Крупа 218, ХЕ Крупа 214, ХЕ Грбићи 204, ХЕ Бањалука 204, ХЕ Карановац и ХЕ Новоселија 172,5 и 174,6. У складу са резултатима студије, развојни план нашег предузећа је изградња ХЕ Бочац 2.

Техничким рјешењем изградње ХЕ „Бочац 2“ предвиђено је да се на постојећој бетонској брани компензационог базена изгради прибранска електрана. Тиме би се користио расположиви пад формиран изградњом ове бетонске преграде.

Просјечан годишњи протицај на профилу бране (захвата) је око 80,9 м3/с. За инсталисани проток 1,5 Qср – 121,3 м3/с добијају се следећи енергетски показатељи: Пинс = 9,34 МW, са процењеном годишњом производњом од око 47 ГWх. Инвестициона вриједност реализације овог пројекта процјењена је на 27,5 милиона €, што даје инвестициони количник од 0,59 €/кWх.

Овде су побројани само неки од значајнијих детаља инвестиција и развоја које, у складу са својим плановима, редовно спроводи наше предузеће.