Производња

Хидро информације

Просјечни дневни проток Врбаса на профилу ХЕ Бочац

Удио у укупној производњи ЕРС

Основна дјелатност Хидроелектрана на Врбасу је производња хидроелектричне енергије и одржавање хидроенергетских постројења.