Хидроелектране на Врбасу
 

12.1.2015

Заказана ХII ванредна сједница Скупштине акционара

Надзорни одбор ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град је заказао XII ванредну  сједницу Скупштине акционара  ЗП„Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић  Град која ће се  одржати дана 30.01.2015. године у просторијама  Управне зграде у Мркоњић Граду, ул. Светог Саве 13. са почетком у  13 часова.

За Скупштину акционара предлаже се сљедећи дневни ред:

  1. Избор Предсједника скупштине акционара, Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника;
  2. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање;
  3. Разматрање и усвајање Извода из записника са XIX редовне Скупштине акционара;
  4. Разматрање и усвајање Приједлога Ребаланса плана пословања ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град за 2014. годину;

Материјали за све тачке  дневног реда налазе се на огласним таблама Предузећа или на интернет страници предузећа www.henavrbasu.com. У случају да се засједање Скупштине акционара, у недостатку кворума, не одржи 30.01.2015.  године, поновљено ће се одржати 02.02.2015. године, у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности, са стањем на десети дан прије одржавања сједнице Скупштине, односно са стањем на дан 20.01.2015. године.

Право да учествују у раду засједања Скупштине имају сви акционари лично или заступани по пуномоћнику.

Уговор о удруживању гласова акционара и заједничком пуномоћнику мора бити овјерен од стране суда.

Потпис писмене изјаве акционара који се опредијелио да гласа писменим путем мора бити овјерен од стране надлежног органа.

Приједлог аката – материјала који се налазе на дневном реду заказане Скупштине објављен је на огласним таблама ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић  Град, а увид у исте може се извршити сваког радног дана, у времену од 7 до 15 часова.

Позивају се сви акционари: физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласања писменим путем, узму учешће у раду засједања Скупштине акционара  ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић  Град.

Писмене изјаве „за“ и „против“ приједлога аката који су предмет дневног реда треба обавезно доставити осам (8) дана прије засједања Скупштине на адресу  ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић  Град, ул. Светог Саве 13. или на телефон број: 050 211-352.

Писмене изјаве о гласању без прописане овјере и писмене изјаве приспјеле путем телефакса, које у року три дана не буду потврђене доставом оригиналне изјаве, неће бити узете у обзир приликом утврђивања броја гласова.

 

                                                                                                      Предсједник Надзорног одбора

                                                                                              Мр  Томислав Тодоровић, ср.