Хидроелектране на Врбасу
 

8.9.2014

Заказана XIX редовна сједница Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град

Надзорни одбор ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град је заказао XIX редовну сједницу Скупштине акционара  ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, која ће се одржати  дана 26.09.2014. године у просторијама  хидроелектране у Бочцу, са почетком у  13 часова.

За Скупштину акционара је предложен сљедећи дневни ред:

 1. Избор Предсједника скупштине акционара, Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника;
 2. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање;
 3. Разматрање и усвајање Извода из записника са XI ванредне Скупштине акционара;
 4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора;
 5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију;
 6. Разматрање и усвајање:
 1. Извјештаја независног ревизора „Deloitte“ по финансијским  извјештајима за 2013. годину;
 2. Извјештаја о пословању ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за 2013. годину, са изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања (стандардима корпоративног управљања);
 3. Финансијског извјештаја ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за 2013. годину;
 4. Разматрање и усвајање акционог плана за отклањање утврђених недостатака у ревизорском извјештају „Deloitte“  за 2013. годину
 1. Разматрање и усвајање одлуке о расподјели добити остварене по финансијском извјештају ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за 2013. годину;
 2. Давање сагласности на одлуку о додјели донација из Буџета за донације;
 3. Разно.

Материјали за све тачке  дневног реда налазе се на огласним таблама и на званичној интернет страници Предузећа. У случају да се засједање Скупштине акционара, у недостатку кворума, не одржи 26.09.2014. године, поновљено ће се одржати 29.09.2014. године, у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности, са стањем на десети дан прије одржавања сједнице Скупштине, односно са стањем на дан 16.09.2014. године.

Право да учествују у раду засједања Скупштине имају сви акционари лично или заступани по пуномоћнику.

Уговор о удруживању гласова акционара и заједничком пуномоћнику мора бити овјерен од стране суда.

Потпис писмене изјаве акционара који се опредијелио да гласа писменим путем мора бити овјерен од стране надлежног органа.

Приједлог аката – материјала који се налазе на дневном реду заказане Скупштине објављен је на огласним таблама ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић  Град, а увид у исте може се извршити сваког радног дана, у времену од 7 до 15 часова.

Позивају се сви акционари: физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласања писменим путем, узму учешће у раду засједања Скупштине акционара  ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић  Град.

Писмене изјаве „за“ и „против“ приједлога аката који су предмет дневног реда треба обавезно доставити осам (8) дана прије засједања Скупштине на адресу  ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић  Град, ул. Светог Саве 13. или на телефон број: 050 211-352.

Писмене изјаве о гласању без прописане овјере и писмене изјаве приспјеле путем телефакса, које у року три дана не буду потврђене доставом оригиналне изјаве, неће бити узете у обзир приликом утврђивања броја гласова.

 

 

                                                                                             Предсједник

                                                                                                Надзорног одбора

                                                                                              Мр  Томислав Тодоровић, ср.