Хидроелектране на Врбасу
 

16.12.2011

Ремонтни радови

РемонтнБрана ХЕ Бочац
Ремонтни радови
Ремонтни радови
Ремонтни радови
Ремонтни радови
Ремонтни радови
Ремонтни радови
Ремонтни радови
Ремонтни радови
Ремонтни радови
Ремонтни радови
Ремонтни радови
Ремонтни радови
Ремонтни радови
Ремонтни радови

Електромашинска опрема хидроелектране захтијева посебну пажњу током одржавања. У питању није вриједност саме опреме, већ су у питању потенцијалне хаваријске ситуације које могу изазвати велика разарања и људске жртве. Систем одржавања представља систем управљања техничким стањем и поузданошћу машина у процесу експлоатације. Поузданост техничког система је вјероватноћа да ће технички систем бити што дуже у стању рада у пројектованом времену и пројектованим условима околине. Уважавајући значај хидроелектране „Бочац" и њену улогу у електроенергетском систему Републике Српске, немогуће је не узети уи обзир велике штете које би у случају великих кварова опреме изазвало неиспоручивање електричне енергије.

Полазећи од оваквих поставки, основно опредјељење запослених у хидроелектрани је предиктивно одржавања опреме. Активности су усмјерене на то да се технички систем у цјелини одржава у стању потпуне расположивости, покушавајући да се предуприједи појава квара или опасног погонског стања.

Хидролектрана представља веома сложен технички систем и животни вијек појединих дијелова опреме је веома различит. Док се сматра да поједини грађевински или машински објекти треба да трају неколико десетина година, сложене електронске компоненте застаријевају у току неколико година. Одржавање није организовано према простој оцјени животног вијека опреме. Често стање у коме се неки уређај налази не одговара времену његовог коришћења.

На кључним сегметнима су уграђени системи за непрекидни надзор стања и израчунавања тренда промјене битних параметара на основу којих се процјењује стање опреме. Тиме се активности на „њези" опреме прилагођавају стварном стању опреме са циљем што дужег исправног рада сваког појединог дијела, али без непотребне и преурањене интервенције.

Као неки од основних поступака превентивног одржавања примјењују се: основно одржавање од стране руковаоца, прегледи према плану периодичних превентивнх радова, контролни прегледи регулисани прописом или законом, подмазивање, дијагностика, тражење и отклањање слабих мјеста и превентивно поправљање и обнављање истрошених дијелова, ремонти и замјена техничких система новим.

Предности које се остварују на овај начин су уштеда новца, времена и повећање расположивости агрегата. Редовни годишњи ремонти и замјена техничких система се планирају и обављају током августа, септембра и октобра користећи низак доток ријеке Врбас у акумулацију у то доба године. Будући да је хидроелектрана „Бочац" вршна хидроелектрана, низак доток у акумулацију омогућава да се изводе радови на једном агрегату и припадајућим помоћним погонима, остављајући могућност да преостали агрегат користи цјелокупан доток. Тиме се искоришћава сва расположива хидроенергија и омогућава стајање које је неопходно за радове, без губитка у производњи електричне енергије.

Период од 30 година рада је довољно дуг да се сасвим оправдано приђе постепеној замјени појединих цјелина електро и машинске опреме. Замјена подразумијева не само просто уклањање старих уређаја и уградњу нових на њихово мјесто, већ је то врло често и функционално потпуно надограђен систем. Уважавајући чињеницу да је поједина опрема при крају свога животног вијека и да је праћењем основних показатеља опреме те дијагностичким испитивањем показано да се не може рачунати на потпуну поузданост, извршена је реконструкција: система генераторских заштита на оба агрегата, електронске регулације турбине на оба агрегата, система беспрекидног напајања (инвертори, исправљачи и акумулаторске батерије), побудног система на оба агрегата, генераторских прекидача 110 kV на оба агрегата, цјелокупног постројења 35 kV унутрашње монтаже, постројења 0,4 kV за развод наизмјеничног напајања, система за праћење температуре на оба агрегата, система за управљање и надзор електраном те система за даљинско управљање из диспечерског центра.

Извршена је уградња система за мониторинг вибрација турбина и генератора, система за праћење парцијалних пражњења на оба генератора, система за надзор блок трансформатора. Циљ је да се појачаним праћењем основних параметара рада опреме стекне што детаљнија слика о стању у коме се она налази те да се на основу тога изврши процјена о правовременом одржавању и реаговању у смислу превенције квара или опасног погонског стања.

У току је реализација реконструкције разводног постројења 110 kV система расхладне воде агрегата,енергетског блок трансфроматора те изградњи кућне турбине. Тиме ће се поузданост напајања властите потрошње електране значајно повећати.