Хидроелектране на Врбасу
 

16.12.2011

Ископни радови за брану и стројару

Ископни радови за брану и стројару
Ископни радови за брану и стројару
Рекапитулација укупно ископаних количина на објектина ХЕ Бочац

Ископни радови на ХЕ „Бочац" изводили су се поступно. Прије скретања ријеке кроз опточни тунел изведени су ископи на лијевом боку бране до коте 240,00 m.n.m. као и на десном боку на платоу који се налазио на коти 286,00 m.n.m. Упоредо са ископним радовима бране и стројаре, вршено је непрекидно бетонирање бочног прелива.

Након скретања ријеке могли су да се обављају радови на ископу лијевог бока испод коте 240,00 m.n.m. на којој је фундирана брана, као и до коте 214,35 m.n.m., најниже ископане тачке стројаре. Ископни радови на коти 286,00 m.n.m. на десном боку могли су се вршити једино са пнеуматским чекићем због неприступачности терена, са што већим иситњавањем и ручним танспортом (колицима) до мјеста истресишта. Ископни радови на лијевом боку бране вршени су са коте 240,00 m.n.m. одоздо према круни бране. Прво је класичним пнеуматским чекићем рашчишћен простор на коти 240 m.n.m. који је за даљњи рад био први регуларни профил.

По стварању утоварног платоа, приступило се бушењу мина и на тај начин се ископ вршио према круни бране. Након бушења мина, приступало се масовном минирању без ископа завршног слоја од 0,50 m. Када је извршено комплетно отпуцавање до коте 286,00 m.n.m. убачен је булдозер који је материјал гурао на ниже коте и припремао ископни материјал за утовар и одвоз на депонију.

Ископ десног бока вршен је са коте 286,00 m.n.m. према нижим котама. Обзиром да су веома стрми темељи, приступ је био тежак па се дефинитивно чишћење темеља могло извести уз помоћ минера који су морали бити везани конопцима и спуштани морнарским љествицама.

Ископ за машинску зграду вршен је поступно, у више фаза, са адекватном бушаћом гарнитуром. Ископ је био отежан јер је често долазило до заглављивања колона због тога што материјал није био компактан већ дјелимично растрешен са прослојцима глине.

За вријеме извођења ископних радова вршено је ињектирање бране, прво на боковима, а послије током изградње предбране и у самом кориту. Радове је изводио „Геоинжењеринг" из Сарајева.

У периоду од 1978-1982. године интензивно је вршено продубљење и багерисање ријечног корита ријеке Врбас. Један дио ископаног материјала кориштен је као агрегат за бетон. Најјачи интензитет извођења ових радова био је у љетњим мјесецима и зимским мјесецима. Укупна дужина регулације корита била је cca 2.350 метара, а укупна ископана количина материјала износила је 351.168 m3.