Хидроелектране на Врбасу
 

16.12.2011

Генераторска и остала електро опрема

Тлоцрт генераторске етаже
Једнополна електрична шема електране

На генераторској етажи ће се поставити два вертикална синхрона генератора. Плаштови генератора су армирано бетонски. На сваком плашту налазе се отвори за генераторске изводе 10 kV изводе звјездишта и за пролазак каблова узбуде, мјерења, сигнализације итд. На узводној страни, у горњем дијелу плашта генератора налазе се изводи генератора. Веза између генератора и блок-трансформатора изведена је помоћу бакарних шина пресјека 2x120x10 mm. На бакарне шине прикључен је генераторски отцјеп са којег се напајају ћелије 10 кУ постројења. Постројење 10 kV једног генератора састоји се од двије трансформаторске ћелије, двије мјерне ћелије и једне ћелије растављача за електрично кочење генератора.

За гашење евентуалног пожара генератора предвиђена је употреба стационарних уређаја са угљен диоксидом. Противпожарни уређај састоји се од двије батерије, од којих је једна сто постотна резерва. Свака бетерија има 11 боца за главно гашење и 3 боце за накнадно убацивање CO2 плина у простор генератора. Ормари узбуде и регулације напона смјештени су са лијеве стране плашта генератора, гледано низводно. Кроз посебан отвор на генераторском плашту пролазе кабели и истосмјерне струје, за везу између узбудног намотаја ротора генератора и ормара узбуде.

Главне карактеристике генератора:

 • произвођач: „Раде Кончар" - Загреб,
 • тип: S7707-40,
 • називна привидна снага: 65 МVA,
 • фактор снаге: 0,85,
 • номинална струја: 3574 А,
 • фреквенција: 50 Hz,
 • номинални напон: 10,5 kV,
 • номинални број окретаја: 150 о/min,
 • број окретаја при побјегу: 322 о/min,
 • спој: Y
 • класа изолације намотаја статора: F
 • класа изолације намотаја ротора: F
 • надтемпературе: 80°C
 • максимална температура околине: 40°C

За трансформацију напона произведене електричне енергије, пројектована су два блок трансформатора смјештена у трафо боксовима уз вањски узводни зид стројаре. Непосредно уз њих смјештен је и мрежни регулациони трафо од 20 М^А. Уз трафо боксове предвиђена је просторија уређаја за гашење евентуалног пожара трансформатора водном прашином. Вода за гашење налази се у тлачном резервоару запремине 20 m3.

Основне карактеристике блок трансформатора:

 • произвођач: „Раде Кончар" - Загреб,
 • називна снага: 65 МVA,
 • начин хлађења: ONAN до 60% Sn, ONAF изнад 60% SN,
 • фреквенција: 50 Hz,
 • врста споја: YNd 5,
 • гарантовани губици у празном ходу: 49 kW ±15%,
 • гарантовани губици кратког споја: 280 kW ±15%,
 • коефицијент корисног дејства: 99,5%.

Главне карактеристике мрежног регулационог трансформатора:

 • произвођач: „Енергоинвест" - Сарајево,
 • називна снага: 20/20/6,67
 • начин хлађења: ONAN до 70% SN, ONAF изнад 70% SN,
 • фреквенција: 50 Hz,
 • врста споја: YNynOd5,
 • гарантовани губици у празном ходу: 22 kW
 • гарантовани губици кратког споја: 130 kW
 • аутоматски регулатор напона: Госсен,
 • властито вријеме регулационе скопке: 0,05 s.

На десној страни етаже на коти 243,20, гледано низводно, биће смјештене ћелије 35 kV постројења. Електрична енергија из овог постројења служиће за снабдјевање електране путем мрежног регулационог трансформатора и путем погонског 35 kV далековода, који спаја постројење 35 kV  ХЕ „Бочац" са 35 kVпостројењем ХЕ „Јајце 2". Постројење ће се састојати од 5 фабрицираних ћелија типа ДТС у једном низу, од којих су три трафо ћелије и двије далеководне ћелије. Произвођач опреме је „Енергоинвест" - Сарајево.

Постројење 110 kV биће смјештено на крову стројаре. Ово постројење састојаће се од:

 • једног система сабирница које су подужно растављене растављачем,
 • два поља блок трансформатора,
 • једног поља мрежног трансформатора,
 • четири далеководна поља и
 • једног мјерног поља.

Пласман електричне енергије из ХЕ „Бочац" вршиће се преко четири далековода и то:

 1. ХЕ Јајце I,
 2. ТС Мркоњић Град,
 3. ТС Бања Лука 3,
 4. ТС Бања Лука 1/5/,

Произвођач постројења је „Енергоинвест" - Сарајево.

За снабдјевање властите потрошње електране стоје на располагању сљедећи извори:

 • два трансформатора 10,5/0,4 kV снаге 630 kVA,
 • два трансформатора 35/0,4 kV снаге 630 kVA и
 • диезел агрегат 400/231 V, снаге 250 kVА.

Непосредно уз пројектовану командну просторију електране биће смјештена релејна просторија у којој су лоцирани ормари заштите, сигнализације, мјерења, секвентног аутомата, обраде података, развода истосмјерне струје и раздјелиник помоћног и измјеничног напона. Поред ове просторије предвиђена је просторија за смјештај акумулаторских батерија са по двије батерије од 220 V и 48 V.

 
 

Контакт

Требате више информације о овој теми? Контактирајте нас већ данас.