Хидроелектране на Врбасу
 

16.12.2011

Грађевински објекти

Брана ХЕ Бочац - пресјек
Подужни пресјек кроз постројење
Компензациони базен
Језеро ХЕ Бочац

На основу проведених истражних радова гдје се нарочито мисли на истражне бушотине, поткопе, геоелектрична и сеизмичка истраживања, добијена је представа да је на предвиђеном преградном профилу будуће хидроелекране најпогодније изградити бетонску лучну брану. Видјело се већ на основу показатеља обима радова да лучна брана има знатне економске предности што се уосталом могло и очекивати и прије економског упоређења с обзиром на повољне карактеристике профила.

Локација бране је одабрана на основу повољних топографских и геолошких услова на крају Бочачког дијела кањона Врбаса, непосредно узводно од Бочачког поља.

Брана ХЕ „Бочац" је пројектована као лучна конструкција двоструке закривљености. Преградни профил је асиметричног трапезног облика са стрмом десном и блажом лијевом обалом. Однос ширине профила према висини је приближно 3,50. Иако овакав однос предност даје лучно гравитационој конструкцији, прихваћено је ријешење код којег се гравитационо дејство компензује повећањем закривљености конзоле. Основне карактеристике бране су сљедеће:

 • грађевинска висина: 66 m,
 • хидрауличка висина: 62 m,
 • дужина у круни: 221,38 m,
 • дужина у темељу: 64,04 m,
 • ширина у темељу: 13 m,
 • ширина у круни: 3 m,
 • централни углови: 111° - 66°,
 • радијуси екстрадоса: 115,75 - 61 m,
 • запремина тијела бране: 76.000 m3
 • кота круне: 286,00 m.n.m.
 • кота најдубљег дијела темеља: 220,00 m.n.m.

Статички прорачун бране вршен је у двије фазе. У првој фази рада у којој се вршило варијантисање у циљу избора најповољнијих елемената конструкције, прорачун је рађен методом Риттера. Дефинитивно усвојена варијанта је рачуната методом коначних елемената према програму АДАП, израђеном од стране Калифорнијског универзитета из Берклија. Статичким прорачуном бране за систем централне конзоле и 6 лукова, добијен је распоред оптерећења и напона у брани. Максимални напони у бетону тијела бране износе до 37,38 kp/cm2. У конзоли се појављују напони у границама од 23,62 кр/cm2.притиска до минималних -3,31 kp/cm2. затезања.

Прорачун сеизмичких утицаја рађен је у Институту за земљотресно инжењерству „Кирил и Методиј" из Скопља.
Избор компоненти и састава бетона за брану Бочац извршен је на основу опсежних испитивања. Као најпогоднији аграгат на основу претходних испитивања, усвојен је природни ријечни аграгат из позајмишта у Бочачком пољу. Агрегат се на сепарацији дијели у шест фракција: 0-1, 1-3, 3-7, 7-16, 16-40 и 40-90 mm.

На основу резултата испитивања усвојен је цемент декларисан као PC-5p 15z-350 ниске хидратационе топлоте, производње"Далмацијацемент" Сплит. Усвојено је дозирање од 250 kg/mč. Вода за справљање бетона је из Врбаса.
Ињекциона завјеса пројектована је 20 метара у десни бок и 100 метара у лијеви бок. Дужина бушотина за ињектирање износи 7410 метара. Обзиром на висок надслој брдског масива, предиђено је извођење ињекционе завјесе из тунелских поткопа као економичније. Овако пројектовања ињекциона завјеса се сматра довољном за сигурност објекта бране од већих губитака воде из акумулације. У склопу тијела бране, пројектована је изградња улазних грађевина и уградња двије тлачне цијеви за да довод воде до турбина. Промјер тлачних цијеви је 5,5 метара и заједно обезбеђују довод воде на радно коло турбине у количини од 240 m3/s.

За потребе евакуације великих вода, у склопу бране пројектовани су темељни испуст и евакуациони бочни тунел. Темељни испуст пројектован је на коти 231,00 m.n.m, промјера 3,40 m. Према хидрауличном прорачуну
може да евакуише 128 m3/s воде.

Поред самог десног бока бране пројекотван је бочни прељев са два сегментна затварача димезија 10x10 метара помоћу којих се планира одржавати ниво воде у акумулацији. Бочни прелив састоји се од бочног прага на коти 272,00 m.n.m. преко којег се вода одводи кроз коси шахт у одводни тунел из којег се испушта у корито ријеке Врбас низводно од бране. Капацитет бочног прелива је 1350 m3/s.

Изградњом бране ХЕ „Бочац" настаће акумулациони базен чије су главне карактеристике:

 • тип акумулације: Вјештачка са годишњим изравнањем
 • дужина акумулационог базена: 17,5 km
 • површина акумулације на коти нормалног успора: 233,45 ha
 • средња рачунска дубина акумулационог базена: 22,6 m
 • кота нормалног успора: 282,00 m.n.m
 • кота максималног успора: 283,00 m.n.m
 • укупна запремина акумулације: 52,1 x 106
 • корисна запремина акумулације: 42,9 x 106
 • енергетска вриједност акумулације за коту максималног успора: 5,322 GWh

Стројара будуће хидроелектране ће бити изведена уз брану, а постављена је окомито на корито ријеке Врбас. Удаљеност од бране је cca 20 метара. У стројари ће бити постављена два вертикална агрегата за дати проток од 120 m3/s, са осталим помоћним турбинским и генераторским уређајима. Укупна ширина стројаре је 22 метра, а дужина 60 метара.

На удаљености од 7,3 кш низводно од ХЕ „Бочац" предвиђен је компензациони базен за дневно изравнавање протицаја и смањење осцилације воде низводно од постројења, а до изградње нове низводне степенице. Привремена преграда за стварање компензационог базена биће висока око 25 m, а опремљена је са два сегментна затварача димензија 11,15 x 9,3 m. Запремина компензационог базена износи 2,6 милиона кубних метара.

 
 

Контакт

Требате више информације о овој теми? Контактирајте нас већ данас.