Хидроелектране на Врбасу
 

16.12.2011

Истражни радови

Уздужни профил ријеке Врбас
Врбас

Експлоатација хидропотенцијала у средњем току ријеке Врбас, на потезу од ХЕ „Јајце 2" до Бања Луке, разматрана је током времена у више варијанти. У зависности од потреба за енергијом и у складу са датим околностима, презентована су варијантна рјешења са четири, три, двије, једном те опет три и сада четири степенице и то ХЕ „Бочац", ХЕ „Крупа", ХЕ „Бања Лука-ниска" и ХЕ „Новоселија". Овим би се задовољили многи критеријуми од којих су најважнији изградња значајних енергетских објеката у близини центара потрошње и избјегавање градње велике акумулације у близини бањалучког тектонског жаришта.

У скорије вријеме, а у циљу бољег искоришћења енергетског потенцијала средњег тока ријеке Врбас, предузеће "Хидроелектране на Врбасу" а.д. поставило је себи циљ да у наредном периоду изврши проширење производних капацитета изградњом нових хидроелектрана. У сладу са тим, предузеће је финансирало израду нове студије о могућностима изградње хидроелектрана у дијелу слива Врбаса у Републици Српској.

Полазиште за идентификацију будућих хидроенергетских пројеката је „Водопривредна основа слива ријеке Врбаса" из 1987. године (у даљем тексту Основа). У овом документу су дате смјернице за коришћење хидроенергетског потенцијала слива. С обзиром на то да су се до данас многе околности везане за остваривање планова из Основе промијениле (изградња објеката у појасевима уз реку, издавања концесија, и слично), многа од рјешења из ове Основе није могуће примјенити. Због тога су у новој Студији разматрани и анализирани пројекти који су поред основног економског критеријума исплативости морали да задовоље и постављена ограничења. Најзначајнија ограничења која су узета у обзир у изради нове Студије су генерално везане за утицај изградње хидроенергетских објеката на животну средину, као и на интересе других корисника простора и воде. Оно што је искључиви предмет интересовања „Хидроелеткрана на Врбасу" а.д. је изградња хидроелектрана на потезу од ХЕ „Бочац" до Крупе на Врбасу. У вези са тим, нова студија предвиђа сљедећа рјешења:

  • ХЕ "Крупа" са котом нормалног успора 228 mnm (из Основе).
  • Двије хидроелектране у каскади које искоришћавају цио расположив пад: ХЕ "Бочац 2" на локацији компензационог базена ХЕ "Бочац", са котом нормалног успора 228 mnm, и ХЕ "Крупа" са котом нормалног успора 218 mnm.
  • Двије хидроелектране које искориштавају дио расположивог пада (оставља се постојећа кајакашка стаза). ХЕ "Бочац 2" на локацији компензационог базена ХЕ "Бочац", са котом нормалног успора 228 mnm, и ХЕ "Крупа" са котом нормалног успора 214 mnm.