Хидроелектране на Врбасу
 

Hidroelektrana „Bočac" je pribransko postrojenje na rijeci Vrbas i projektovana je kao vršna elektrana sa sedmičnim izravnavanjem. Izgrađena hidroelektrana koristi 16,2% ukupnog hidropotencijala rijeke Vrbas sa pritokama. Ovaj dio hidropotencijala Vrbasa se u cjelosti nalazi u RS.

Angažovanje agregata elektrane vrši dispečerski centar Elektroprivrede RS (ERS) u Trebinju. Elektroprivreda RS je jedna od triji balansno odgovornih strana u elektroenergetskom sistemu BiH. U uslovima „slabog" sistema sa velikim termo jedinicama i malim brojem hidrojedinica, relativno često je interventno i neplanirano angažovanje HE „Bočac".

Slično kao i u ljudskom životu, i u životu i toku jedne vode i rijeke, nebrojeno puta se nailazi na mnogobrojne ustave. Vrlo često ih čovjek sa lakoćom zaobiđe, baš kao što i voda zaobilazi mnoge, ali ima i onih koje ostanu da traju cijelog života. Baš u jednom takvom životu rijeke Vrbas, već pune tri decenije, kao nesavladiva ustava, svu njenu silinu i snagu, kroti HE „Bočac", smještena podno ostataka istoimenog srednjovjekovnog grada, na samom mjestu gdje se završava Bočačka klisura.

Na cjelokupnom svom toku Vrbas je stvorio idealne uslove za razvoj biodiverziteta. Litice kanjona Vrbasa su dom orlovima, sokolovima i jastrebovima. Njegovim zelenim vodama plivaju lipljen, pastrmka i mladica.

Radi upoznavanja mogućnosti i ograničenja hidroelektrane i hidroakumulacije, ostvarena je veća saradnja sa novinskim i televizijskim kućama. U toku mjeseca septembra, za vrijeme remontnih radova, organizovan je „Dan za medije" gdje su  pozvani predstavnici svih medijskih kuća iz Banjaluke, civilnih zaštita nizvodnih gradova, ronilačkih, rafting i kajak-kanu klubova na rijeci Vrbas, te turističkih i nevladinih organizacija vezanih za rijeku Vrbas.

Za pravovremene manipulacije sa pogonom HE "Bočac" potrebne su pouzdane višednevne prognoze padavina i dotoka u slivnom području. Za tu namjenu, u izradi je Hidroinformacioni sistem sliva rijeke Vrbas.

U skorije vrijeme, a u cilju boljeg iskorišćenja energetskog potencijala srednjeg toka rijeke Vrbas, preduzeće "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. postavilo je sebi cilj da u narednom periodu izvrši proširenje proizvodnih kapaciteta izgradnjom novih hidroelektrana. U sladu sa tim, preduzeće je finansiralo izradu nove studije o mogućnostima izgradnje hidroelektrana u dijelu sliva Vrbasa u Republici Srpskoj.

Ono što je isključivi predmet interesovanja „Hidroeletkrana na Vrbasu" a.d. je izgradnja hidroelektrana na potezu od HE „Bočac" do Krupe na Vrbasu.

Relevantne studije pokazuju da rasploživi hidroenergetski potencijal sliva rijeke Vrbas iznosi oko 4270 GWh električne energije, u srednje vlažnoj godini, od čega na osnovni vodotok otpada 2510 GWh ili 58,8%, a na sve pritoke 1760 GWh ili 41,2 %. Hidroenergetski potencijal rijeke Vrbas na cijelom njenom slivu iskorišten je tek nešto više od petine, a na području toka kroz RS još i manje.

Od ukupno iskoristivog hidroenergetskog potencijala slivnog područja Vrbasa koji iznosi oko 3.200 GWh danas se za proizvodnju električne energije koristi oko 720 GWh ili 22,5 odsto kroz hidroelektrane Jajce 1, Jajce 2 i Bočac.

Hidro informacije

Najsvježiji podatak:
Prosječni protok:
24 m3/s
Zabilježen dana:
21.8.2019

 
Više informacija


Informacije sa berze, kretanje cijene, objave za akcionare itd. Kliknite za više informacija